Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Zmena účelu využitia stavby

Zmena účelu využívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

Vybavuje:

Dana Vlčková

Kontakt:

Tel.: 034/7971255

e-mail: danavlckova22@gmail.com

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 62, písm. a), ods. 1.- 30,00 € v hotovosti v pokladni OcÚ