Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN 3/12 o poskytovaní dotácií

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE

Kuchyňa

č. 3/2012

 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 Obec Kuchyňa podľa ustanovenia  § 4 ods. 3 písm. g) a h) a ustanovenia §6 ods. 1 zákona

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 2, 4 a 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva  všeobecne záväzné nariadenie: Obec Kuchyňa o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1/ Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky, vymedzuje okruh subjektov a upravuje

postup poskytovania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií

z rozpočtu obce.

2/ Dotáciou pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie nenávratný účelový

finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce Kuchyňa

.Čl. II.

Pôsobnosť a vymedzenie subjektov

1/ Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia ( VZN) poskytne obec dotáciu:

a) právnickým osobám ktorých je zakladateľom a to na konkrétne úlohy a akcie vo

verejnom záujme alebo v prospech rozvoja obce,

b) právnickej osobe neuvedenej v písm. a) a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú

sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na

území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce,

c) inej obci a VÚC ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na jej území,

d) dotácie sú účelovo určené a poskytujú sa iba subjektom, ktorí svoje aktivity v obci

významne rozvíjajú a to na podporu rozvoja všeobecne prospešných služieb,

verejnoprospešných účelov a na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti podľa

podmienok ustanovených týmto VZN / žiadatelia/.

2/ Všeobecne prospešnými službami / zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách

v znení neskorších predpisov / pre účely tohto VZN sú najmä:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko technické a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu rozvoja obce a zamestnanosti,

3/ Verejnoprospešné účely /zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách/ sú najmä:

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

c) ochrana a tvorba životného prostredia,

d) zachovanie prírodných hodnôt,

e) ochrana zdravia,

f) ochrana práv detí a mládeže,

g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy,

h) humanitná pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.,

 Čl. III.

Tvorba finančných prostriedkov určených na dotácie

1/ Zdrojom finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu

obce tvoriace sa v procese hospodárenia obce.

2/ Ďalším zdrojom finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií sú dary a príspevky

právnických a fyzických osôb.

3/ Obecné zastupiteľstvo vyčlení v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok objem

finančných prostriedkov, ktoré budú účelovo určené na poskytnutie dotácií.

4/ Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh obce.

 Čl. IV.

Podmienky poskytnutia dotácií

1/ Dotácie sa poskytnú na základe písomnej žiadosti doručenej do podateľne obecného

úradu. Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31.októbra príslušného roka na nasledujúci

rozpočtový rok.

2/ Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:

a) presné označenie žiadateľa ktorý o dotáciu žiada s uvedením všetkých

identifikačných údajov / adresa sídla, IČO, bankové spojenie/,u fyzickej osoby podnikateľa,

meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, živnostenský list,

b) uvedenie osôb oprávnených konať v mene žiadateľa a oprávnených na uzavretie

dohody,

c) výšku požadovanej dotácie,

d) odôvodnenie žiadosti, účelové vymedzenie požadovanej dotácie, rozsah požadovanej dotácie, finančné vyčíslenie nákladov, prípadne výšku spolufinancovania akcie.

3/ Správu finančných prostriedkov určených na dotácie podľa týchto zásad, vykonáva

starosta obce.

4/ O poskytnutí dotácie do 166 EUR rozhoduje starosta obce na základe odporúčania

finančnej komisie obecného zastupiteľstva, ak je žiadateľom  fyzická osoba -podnikateľ

5/ O poskytnutí dotácie do 330 EUR rozhoduje starosta obce na základe odporúčania

finančnej komisie obecného zastupiteľstva, ak je žiadateľom  právnická osoba

6/ V ostatných prípadoch  rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania finančnej  komisie

7/ Finančná komisia je poradným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva.

8/ Pri použití poskytnutej dotácie v rozpore s podmienkami ustanovenými týmto VZN je

žiadateľ povinný vrátiť neoprávnene použitú dotáciu alebo jej časť v lehote 30 dní odo dňa ako bol na túto skutočnosť obecným úradom vyzvaný a zaplatiť sankciu vo výške 0,1%

z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia.

9/ Žiadateľ, ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný vykonať vyúčtovanie

do 15. decembra príslušného rozpočtového roka. Ďalšie poskytnutie dotácie je podmienené

vyúčtovaním už poskytnutej dotácie.

10/  O poskytnutej dotácii sa uzaviera písomná dohoda medzi obcou Kuchyňa ako

poskytovateľom dotácie a žiadateľom ako prijímateľom dotácie. Na uzavretie dohody je

oprávnený starosta obce. Dohoda okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:

a) výšku dotácie,

b) účel na ktorý sa dotácia poskytuje,

c) povinnosť prijímateľa dotácie vyúčtovať dotáciu v lehotách ustanovených týmto VZN,

d) sankcie za použitie poskytnutej dotácie v rozpore s týmto VZN alebo nevyúčtovanie už

poskytnutej dotácie / Čl. IV. bod 7 tohto VZN/.

11/ Poskytnutú dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné použiť len na:

a) úhradu nákladov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,

b) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových akciách

v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cestovných náhradách

c) odmeny pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní

týchto osôb / zmluvy zakladajúce pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti

a musia byť účastníkmi podpísané/.

12/ Dotácie sa neposkytujú na financovanie občerstvenia, na nákup darov a suvenírov, na

odmeny nad rámec odmien podľa predchádzajúceho bodu (11/c).

13/ Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto

politických strán a politických hnutí.

14/ Plnenie podmienok dohody poskytnutej dotácie kontroluje hlavný kontrolór obce

a ekonómka obecného úradu , ktorej táto povinnosť vyplýva z jej pracovnej náplne.

 Čl. V.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

1/ O vyúčtovaní poskytnutej dotácie sa vyhotovuje správa. Prílohou správy sú účtovné

Doklady, ktoré musia mať predpísané náležitosti požadované zákonom o účtovníctve.

K účtovným dokladom musia byť priložené prílohy / príjemky, výdajky, prezenčné listiny, dodacie listy, faktúry, potvrdenia o nákupe /.

2/ Vyúčtovanie poskytnutej dotácie sa predkladá ekonómke obecného úradu.

3/ Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie musia byť vrátené na účet obce

Kuchyňa v lehote 5 dní odo dňa predloženia správy o vyúčtovaní, najneskôr do 20.12. príslušného rozpočtového roka.

Čl. VI.

Vzťah k rozpočtu obce

1/ Poskytnuté dotácie sú výdavkom obce v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

2/  Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

3/ Poskytnutie dotácie nesmie ohroziť vecné a časové plnenie úloh obce, ktoré vyplývajú zo

schváleného rozpočtu na príslušný rok.

4/ Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

 Čl. VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Návrh tohto VZN obce bol zverejnený dňa 27.11.2012.

2/ Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2012

3/ VZN bolo vyvesené dňa 13.12.2012

4/ Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2013

5/ Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schválené dňa

30.mája  2007

 

                                                                     Róbert Bujna

                                                                    starosta obce