Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Kuchyňa je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ Obec Kuchyňa
Sídlo: Obec Kuchyňa, Obecný úrad č. 220,  900 52 Kuchyňa
Číslo účtu: IBAN SK 4356000000003204731001
IČO: 00304875
DIČ: 2020643647
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Róbert Bujna, starosta obce
e-mail: kuchyna220@stonline.sk
Telefon: +421 34 7785131
Fax: +421 34 7785131

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Kuchyňa v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Kuchyňa, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg

Plán verejného obstarávania na rok 2016

Plán verjeného obstarávania na rok 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Konvektomat a príslušenstvo pre ZŠ s MŠ Kuchyňa

Výzva na predloženie cenovej ponuky; Názov zákazky: Konvektomat a príslušenstvo pre ZŠ s MŠ Kuchyňa

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kuchyňa kanalizácia Š220 - Š227

Výzva na predloženie cenovej ponuky; Názov zákazky: Kuchyňa kanalizácia Š220 - Š227

Výzva na predkladanie cenovej ponuky intenzifikácia ČOV

Výzva

Prílohy: 

Výkaz výmer

Rekapitulácia

Výkaz výmer PS 2-1

Výkaz výmer PS 3

Výkaz výmer PS 5

Zmluva o dielo

Bio-reaktor rez B-B

Bio-reaktor rez A-A

Rozvod vzduchu pôdorys

Rozvod vzduchu rez A-A

Strojovňa dúchadiel

Technická špecifikácia

Výzva na predkladanie cenovej ponuky výstavba časti kanalizácie Š43-Š49 a domové prípojky 

Výzva

Výkaz výmer Š43 - Š49

Výkaz výmer prípojky medzi Š43 - Š49

Zmluva o dielo

Výzva na predkladanie cenovej ponuky výstavba časti kanalizácie Š50-Š220

Výzva

Výkaz výmer

Návrh Zmluvy o dielo

Výzva na predkladanie cenovej ponuky výstavba časti kanalizácie Š49-Š50 a práce pre obec

Výzva 

Výkaz výmer kanalizácia a prípojky

Výkaz výmer práce pre obec

Návrh zmluvy o dielo

Výzva na predkladanie cenovej ponuky výstavba miestnej komunikácie pri KD 

Výzva na predkladanie ponúk 

Výkaz výmer MK súhrnný list

Výkaz výmer SO 01

Výkaz výmer SO 02 

Projektová dokumentácia

Návrh Zmluvy o dielo 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky  Kanalizačné prípojky, vetva AF Š50 – Š220 a cesta

Výzva na predkladanie ponúk 

Výkaz výmer kanalizačné prípojky

Výkaz výmer kanalizačné cesta

Návrh Zmluvy o dielo