Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Územné konanie

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo)
  • List vlastníctva - originál
  • Doklad o uhradení správneho poplatku
  • Kópia z katastrálnej mapy
  • Zoznam známych účastníkov územného konania
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
  • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

 

Vybavuje:

Dana Vlčková

Kontakt:

Tel.: 034/7971255

e-mail: danavlckova22@gmail.com

 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Poplatok: Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 59, v hotovosti v pokladni OcÚ