Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci.

Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky so snúbencami čas a miesto obradu. Civilné sobáše sa uskutočňujú v obradnej miestnosti obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.

Sobášne dni sú určené Uznesením OZ č. 5/14, bod J. v sobotu od 13,00 h. do 17,00 h. a v pracovné dni počas pracovnej doby na obecnom úrade.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad). Vyplnenú žiadosť pred matrikárkou podpíšu osobne obaja snúbenci.
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občiansky preukaz obidvoch snúbencov, ktorý je zároveň aj dokladom o pobyte, štátnom občianstve a rodnom čísle
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

 • Pred uzavretím manželstva predkladajú tie isté doklady ako občania SR a povolenie Matričného úradu z trvalého pobytu jedného zo snúbencov

Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine:

 • Občan SR predkladá tie isté doklady ako občan, ktorý uzatvára manželstvo na území SR
 • Potvrdenie z matričného úradu, že Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o spôsobilosti  

          na uzavretie manželstva.

 • Doklad o osobnom stave nahradí Čestným vyhlásením u notára

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom:

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide  o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Doklady, okrem rodného listu nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania
 • Doklady musia byť opatrené predpísaným overením (Apostille, superlegalizácia), aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
 • Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom (okrem českého jazyka)
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami:

Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Uzavretie cirkevného sobáša:

 • Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola
 • Orgán cirkvi pred ktorou sa manželstvo uzavrelo je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí

           manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá

           sobášny list

Správny poplatok (v eurách)*:

Prvý originál sobášneho listu bezplatne

0

Za vydanie duplikátu sobášneho listu

5,00

Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list)

5,00

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50

Uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej obci medzi štátnymi občanmi SR

16,50

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

16,50

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej  miestnosti

66,00

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom  medzi štátnym občanom SR a cudzincom

33,00

Uzavretie manželstva medzi  štátnym občanom SR  a cudzincom

66,00

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

165,50

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

199,00

Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti.

Od poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.    

Doba vybavenia: na počkanie

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková, matrikárka

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk