Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Určenie / zrušenie súp. čísla

Určovanie (zmena, zrušenie) súpisného čísla

 

Obec Kuchyňa v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.

 

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

  1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo aj bez žiadosti.
  2. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

 

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu alebo zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries a následne o tom písomne informuje žiadateľa.

 

Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie súpisného čísla (tlačivo)

          - Prílohy podľa tlačiva žiadosti o určenie súpisného čísla

  • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (tlačivo)

          - Prílohy podľa tlačiva žiadosti o zrušenie súpisného čísla

 

Doba vybavenia: do 30 dní

 

Poplatok: bez poplatku

 

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková

Tel.: 034/7785131

e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk