Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Súhlas obce k pobytu cudzinca

Súhlas obce k pobytu cudzinca

 Na základe novely zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je cudzí štátny príslušník tretej krajiny povinný spolu so žiadosťou o udelenie prechodného pobytu predložiť aj súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Osobitným predpisom je § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Ako vybaviť:

  • žiadateľ vyplní tlačivo „Žiadosť o udelenie súhlasu“ a spolu s prílohou odovzdá do podateľne obecného úradu
  • prílohou môže byť „Čestné vyhlásenie“, ktoré predkladá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiadateľovi poskytuje ubytovanie. V čestnom vyhlásení táto osoba špecifikuje nehnuteľnosť, ktorú prenecháva do užívania žiadateľovi, a to uvedie najmä skutočnosti či sa jedná o byt, rodinný dom, časť rodinného domu, izbu v rodinnom dome a pod. V prípade, že predmetom užívania je len časť nehnuteľnosti, v čestnom vyhlásení sa uvádza podlahová plocha v m2 a príslušenstvo, ktoré je poskytované, napr. kuchyňa, WC, kúpeľňa, sprchovací kút a pod..

Čestné prehlásenie musí byť podpísané vlastníkom nehnuteľnosti alebo jeho splnomocneným zástupcom. Zo splnomocnenia musí byť zrejmé, že osoba poskytujúca čestné vyhlásenie je oprávnená toto učiniť. Splnomocnenie, resp. kópia splnomocnenia je v takom prípade súčasťou čestného prehlásenia.

 

Čo potrebujete:

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková, referent ohlasovne

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk