Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Súhlas k užívaniu malého zdroja znečistenia do prevádzky

Súhlas k užívaniu malého zdroja znečistenia do prevádzky

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia sú povinní písomne požiadať Obec Kuchyňa o súhlas k užívaniu malého zdroja znečistenia na území obce do prevádzky.

Potrebné doklady

• Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečistenia (tlačivo) – príloha č. 12 ku kolau-  

  dačnému rozhodnutiu
• Revízne správy

 Vybavuje:

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Slávka Barteková

e-mail: bartekova@obeckuchyna.sk