Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

▪ Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)

Správny poplatok (v eurách)*:

Fyzická osoba

10,00

Právnická osoba

30,00

Doba vybavenia:

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk