Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Stavebné konanie

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

 

Vybavuje:

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Dana Vlčková

Tel.: 034/7971255

e-mail: danavlckova22@gmail.com

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 60 v hotovosti v pokladni OcÚ