Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava.
Občania sú povinní do 10 dní od začiatku pobytu hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady

 • Vlastník domu (bytu):
  • platný občiansky preukaz
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti (LV)
 • Manžel/manželka, dieťa do 15 rokov:
  • platný občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca domu (bytu):
  • platný občiansky preukaz
  • nájomná zmluva s overenými podpismi vlastníkov nehnuteľnosti, s uvedením doby nájmu 

                - max. 5 rokov.

 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  • platný občiansky preukaz
  • súhlas všetkých vlastníkov podpísaný pred zamestnancom ohlasovne s originálom listu

                vlastníctva

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Prihlásenie na prechodný pobyt vybavíte na počkanie.

Správny poplatok:

prihlásenie na trvalý pobyt - bez poplatku

potvrdenie o trvalom pobyte - 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková, referent ohlasovne

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk