Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Posudkovú činnosť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov – činnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Posudková činnosť vykonávaná obecným úradom sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 (zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci), alebo ktoré sú na základe rozhodnutia zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 (zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci).

Potrebujete:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Postup:
Riadne vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu treba priniesť a vybaviť osobne na Obecnom úrade, z dôvodu vypracovania sociálneho posudku ktorý je súčasťou žiadosti.

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková,

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk