Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

Finančné dotácie môže obec poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry a športu.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti .

Poskytovanie dotácií z rozpočtu ObceKuchyňa právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie ObceKuchyňa č. 3/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Potrebné doklady   

       Žiadosť o dotáciu 

       Projekt

       Výpis z príslušného registra

       Doklad o pridelení IČO

       Zriaďovacia listina, Stanovy spoločnosti

 Vybavuje

Referát ekonomiky

Kontakt

Tel.: 034/77 85 131
e-mail: smutkova@obeckuchyna.sk

Doba vybavenia

30 až 90 dní

Poplatok

bez poplatku

Súvisiace predpisy

VZN č. 3/2012