Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Plán činnosti MS SČK Kuchyňa

Zorganizovať minimálne jedenkrát ročne členskú schôdzu, kde budú členovia ČK oboznámení s prácou celej organizácie. 1.3.2015práca k

2. Zorganizovať pravidelný odber krvi v našej obci 3 krát ročne, február, jún, október

v termínoch 26.2.2015, 25.6.2015, 29.10.2015práca

3. Zorganizovať brigádu v ( priebehu roka, podľa počasia ) na cintoríne a v dome smútku

po dohode s OÚ o odvoze odpadového materiálu.práca

4. Zorganizovať jednodňový zájazd na termálne kúpalisko – Veľký Meder v termíne 28.6.2015jablkopráca

5. Zorganizovať akciu ,, Úcta k starším a osamelým spoluobčanom - termín december.ablkoHruškapráca

6. Pokračovať v posielaní blahoprajných pozdravov našich jubilujúcim členom.práca

7. Zasadanie výborovej členskej rady v priebehu oka podľa potreby, hlavne v čase príprav naplánovaných akcií.

Zodpovedný výbor MS – SČK Kuchyňa

Vypracovala predsedníčka MS – SČK

Oľga Jánošová