Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Osobitná matrika - popis

Osobitná matrika

Do osobitnej matriky v Bratislave, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

  • narodenie dieťaťa v cudzine (tlačivo)
  • uzatvorenie manželstva v cudzine (tlačivo)
  • úmrtie občana v cudzine (tlačivo)

Zápis sa vykoná buď prostredníctvom zastupiteľského  úradu SR v zahraničí, alebo priamo na matrič-nom úrade podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana  na území SR. Ak občan nemal na území SR trvalý pobyt, zápis sa vykoná na ktoromkoľvek matričnom úrade.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis o osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady

• Originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemského matričného dokladu, v prípade potreby overeného  podľa medzištátnych zmlúv

• Všetky cudzozemské listiny úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom

• Doklad o štátnom občianstve SR – platný občiansky preukaz, alebo pas vydaný pred dátumom matričnej  udalosti, alebo Listinu a Osvedčenie o štátnom občianstve

• U rozvedených – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

• U ovdovelých – úmrtný list

• Sobášny list rodičov pri zápise narodenia  detí z manželstva

• Žiadosť rodičov o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

Doba vybavenia: do 3 mesiacov

Poplatok: bez poplatku

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková, matrikárka

Kontakt:

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk