Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov).

Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v Kuchyni, v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Za jednotlivé úkony sa platí úhrada.

            Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ani osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Ako vybaviť opatrovateľskú službu?
Na obecnom úrade je potrebné si vyzdvihnúť dve tlačivá:

-       Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby,

-       Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Následne je potrebné navštíviť všeobecného - ošetrujúceho lekára, ktorý vyplní lekársky nález. K žiadosti je možné priložiť aj lekársku prepúšťaciu správu, nie staršiu ako šesť mesiacov. Žiadosť aj s vyjadrením lekára doručíte na obecný úrad, ktorý vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti občan požiada o poskytnutie

opatrovateľskej služby.

Sociálna pracovníčka následne navštívi domácnosť žiadateľa a dohodnú úkony, ktoré bude opatrovateľka vykonávať a akú úhradu, ktorú bude opatrovaný platiť.

 

Potrebujete

  • Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby - tlačivo
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - tlačivo
  • Originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  • Kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku
  • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch 

Poplatky: určuje VZN Obce Kuchyňa 1/2005

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková,

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk