Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)

Správny poplatok (v eurách)*:

Fyzická osoba

10,00

Právnická osoba

30,00

 

Doba vybavenia:

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk