Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre Obec Kuchyňa, veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obce v spojení  s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť  Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

1.      Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Obec Kuchyňa (ďalej aj Obec).

2.      Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci Obce, za účelom plnenia zákonom uložených povinností a poskytovania služieb obyvateľom a návštevníkom obce.

3.      Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom Obce je plnenie uložených povinností v rámci výkonu samosprávy a výkonu prenesenej štátnej správy.

4.      Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti Obce, majú k Vašim osobným údajom prístup zamestnanci Obce a poverené osoby na spracúvanie osobných údajov.

5.      Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s Obcou.  Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s Obcou uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

6.      Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Obec a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: kuchyna220@stonline.sk, prípadne písomne na adrese Obecného úradu. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

7.      Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Obec v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese kuchyna220@stonline.sk, alebo priamo písomne na adrese Obecného úradu.

                                                                      

                                                                                                          Obec Kuchyňa