Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Nájom majetku obce

Nájom majetku obce (nebytové priestory/pozemky)

Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce (nebytové priestory/ pozemky) môže podať písomnú žiadosť na Obecný úrad. V žiadosti uvedie najmä údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, súpisné číslo stavby, výmera ...) a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

       Žiadosť o nájom nebytových priestorov/pozemku

       Ak je žiadateľom obchodná spoločnosť- výpis z OR nie starší ako 3 mesiace, použiteľný pre právne úkony

       Ak je žiadateľom právnická osoba- nepodnikateľ (napr. občianske združenie  - doklad preukazujúci jej právnu subjektivitu

       Ak je žiadateľom podnikateľ- fyzická osoba- doklad o oprávnení podnikať (živnostenský list, koncesná listina a pod.)

       Ak ide o nájom časti pozemku, geometrický plán na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné)

Kontakt

Tel.: 034/77 85 131

Súvisiace právne a iné predpisy

       Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

       Zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

       Zásady o hospodárení s majetkom obceKuchyňa