Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Majetok obce

Kúpa / zámena majetku obce

Záujemca (právnická alebo fyzická osoba) o kúpu, prípadne zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (napr. nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť Obecnému úradu v Kuchyni. V žiadosti uvedie najmä údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, druh pozemku, súpisné číslo stavby a pod.) a účel, na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

       Žiadosť o kúpu/zámenu majetku obce

       Čestné prehlásenie v zmysle § 9 ods. 4 z. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

       Ak je žiadateľom obchodná spoločnosť - výpis z OR nie starší ako 3 mesiace použiteľný pre právne úkony

       Ak je žiadateľom právnická osoba - nepodnikateľ (napr. občianske združenie)   - doklad preukazujúci jej právnu subjektivitu

       Ak je žiadateľom podnikateľ - fyzická osoba - doklad o oprávnení podnikať (živnostenský list, koncesná listina a pod.)

       Ak ide o prevod časti pozemku, geometrický plán na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné)

Vybavuje

Referát právny OcÚ

Kontakt

Tel.: 034/77 85 131

Súvisiace právne a iné predpisy

       Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

       Zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

       Zásady o hospodárení s majetkom obceKuchyňa