Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Kolaudačné konanie

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Vybavuje:

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Dana Vlčková

Tel.: 034/7971255

e-mail: danavlckova22@gmail.com

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 62a, v hotovosti v pokladni OcÚ