Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č. 3/14 o miestnych daniach. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Obec Kuchyňa) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)

Potrebné doklady

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (tlačivo1, tlačivo2, tlačivo3)
 • Daň z pozemkov:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)
 • Daň zo stavieb:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)
 • Daň z bytov:
  • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva, LV)
 • Oznámenie o vzniku , zániku alebo zmene daňovej povinnosti (tlačivo)
 • Občiansky preukaz

Vybavuje

Slávka Barteková

Kontakt

tel.: 034 / 77 85 131
e-mail: bartekova@obeckuchyna.sk  

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov