Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Príhovor starostu obce Kuchyňa ku koncu roku 2018

Príhovor starostu obce Kuchyňa ku koncu roku 2018

      Vážení spoluobčania,

dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril v posledný deň roku 2018, roku ktorý podobne ako všetky predošlé,  priniesol chvíle ťažké i pekné.

Teší ma, že aj tomto končiacom roku sa nám podarilo úspešne realizovať ďalšie pekné veci v obci.      

      Z úspešného projektu, financovaného VÚC BSK, sme začali s úpravou verejného priestranstva pred obecný úradom. Dúfam, že sa nám podarí dokončiť po dlhých rokoch aj fontánku.

      Pre vylepšenie zberu odpadu a jeho separácie, sme začali prevádzkovať zberný dvor.

      Na ČOV sme pokračovali v realizácií dlhodobého projektu, ktorý je zameraný na intenzifikáciu a zlepšenie čistenia odpadových vôd. Začiatkom roka 2019 bude dokončená jeho ďalšia dôležitá časť.

      Na jeseň sa nás nepriaznivo dotkla rekonštrukcia cesty Rohožník – Malacky a zvýšená doprava cez stred našej obce. Sme radi, že sa zatiaľ nenaplnili katastrofické scenáre o doprave a priaznivé počasie na jeseň a v zime umožňuje pokračovať na výstavbe novej cesty podľa harmonogramu. Po jej opätovnom otvorení sa máme navždy zbaviť ťažkej dopravy a aj rekonštrukcie cesty Kuchyňa – Pernek.

     Našim dôchodcom sme dali k dispozícií Klub Slniečko, ktorý slúži ako klubovňa pre JDS. Viem, že sa tu pravidelne schádzajú a spoločne organizujú viaceré podujatia.

      V druhej polovici roka sme zrekonštruovali cestu pri KC, čo ma osobne veľmi teší, pretože je využívaná nie len na činnosti konajúce sa v KC, ale je to dôležitá prístupová cesta do školy.

     Ďalšou prioritou bola výstavba ďalšej časti kanalizácie smerom na Nivky, ktorú sme realizovali z úspešného projektu z Environmentálneho fondu. Táto cesta bola v havarijnom stave a po výkope kanalizačnej ryhy nám z pôvodnej cesty nezostalo takmer nič. Preto sme ju museli zrekonštruovať komplet celú. Máme ďalší pekný kus dediny, ktorý nás všetkých teší.

     V novembri sa konali komunálne voľby. Nakoľko niektorí poslanci už v týchto voľbách nekandidovali, chcem sa im poďakovať za ich činnosť. Osobne touto cestou ďakujem, p. Oľge Jánošovej, Ing. Alexandrovi Dobiašovi, Ing. Silvii Ondrovičovej a p. Františkovu Bačkovi, ktorý bol poslancom neuveriteľných 24 rokov. Samozrejme, osobitné poďakovanie posielam za celú obec p. Patrícií Písečnej. Za seba môžem povedať, že to bolo ObZ s ktorým sa dobre spolupracovalo a vždy sa spoločne hľadali tie najlepšie riešenia pre obec. Zároveň želám veľa úspechov aj novozvoleným poslancom a tak ako tomu nasvedčovali prvé dve zasadania, verím, že budeme spoločne pokračovať v riešení ďalších úloh.

     Tak ako každý rok aj v roku 2018 sme zorganizovali veľa spoločenských a kultúrnych akcií, ako obecný ples, MDD, LOS, výlet pre dôchodcov, divadelné predstavenia aj v podaní ochotníkov z Kuchyne v divadelnej hre Kubo, ďalej posedenie s dôchodcami – hodky, Mikuláš pre deti, Vianočné trhy, Muzikál detí ZŠ s MŠ. To všetko dokazuje to, že kuchynčania sa vedia baviť.  Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri organizácii týchto akcií.  

      No a neodlučiteľnou súčasťou je viacero športových podujatí, triatlón, 24-hodinovka MTB a s veľkým záujmom sa stretol prvý ročník bežeckých pretekov Kuchynský RUNdál na ktorom nepretekali len stovky pretekárov z celého Slovenka, ale aj niekoľko kuchynčanov. Spomenúť treba aj pravidelné hodiny cvičenie jogy a zumby. No a samozrejme stále aktivity a rozšírenie priestorov posilňovne, ďalej tanečného krúžku pre deti a mládež beak - dance. Keďže mnohí svojimi vystúpeniami a výkonmi dosiahli viacero úspechov aj na medzinárodnom poli, chcem im  poďakovať za úspešnú reprezentáciu obce. Tiaž ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou podporili tieto kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

      Vážení spoluobčania,

v roku 2019 nás čaká viacero úloh. Chceme zlepšiť systém separácie a zvozu kalov, musíme doriešiť prebiehajúcu intenzifikáciu ČOV, rekonštrukciu by potrebovalo naše verené osvetlenie, dúfam, že po šiestich rokoch úradovania sa nám podarí zrealizovať predaj pozemkov v novej rekreačnej oblasti pri Rohožníckej priehrade – Dubník, čo by nám malo priniesť financie do rozpočtu obce. Čo sa nám z tohto podarí budeme hodnotiť o rok.

      Chcem sa poďakovať aj všetkým organizáciám a zložkám pôsobiacich v Kuchyni a môžem povedať, že sa s nimi dobre spolupracuje a obdivujem ich. Sú to naši hasiči, Červený kríž, zdravotne postihnutí, rodičovský klub, farský úrad, Základná škola  s Materskou školou, Ľudová škola umenia, občianske združenie kuchynčanek, poľovné združenie Podhorák, rybársky zväz, klub dôchodcov teda JDS a celá rada jednotlivcov, ktorí sú kedykoľvek ochotní pomôcť.

     Osobné poďakovanie vyjadrujem všetkým, ktorí sa snažia prispieť k skrášleniu našej obce, nečakajú, že to za nich urobí niekto iný a vytvárajú dobrý obraz o obci. Či už tým, že si vyčistia priekopu, udržujú pekné predzáhradky, vybudujú ihrisko pre deti, posedenie s lavičkami, alebo skrášlia obec vianočnou výzdobou. Ďakujem rodine Baričičovej, ktorá opäť potešila nie len nás, ale aj tých čo prechádzajú cez našu obec zhotovením Betlehemu.

     Vážení spoluobčania,

     každoročne uvádzam aj niekoľko štatistických údajov.

     Rok 2018 bol pre nás výnimočný najmä v tom, že nás opustilo až 29 občanov, čo si za posledné desaťročia nepamätám. Bolo to 14 žien a 15 mužov. Pretože som sa pre rôzne iné povinnosti nemohol osobne zúčastniť všetkých pohrebov, aj touto cestou chcem  vyjadriť sústrasť všetkým pozostalým.

     Rok 2018 bol štedrý aj na sobáše. Bolo ich až 23, čo si tiež dlho nepamätám. Z nich bolo 5 na obecnom úrade, 10 v kostole a 8 mimo obce.

     V roku 2018 sme zapísali do našej matriky 12 detí, ktoré sa rozdelili presne na polovičku,  chlapcov bolo 6 a dievčat tiež 6 a tiež ich takto spoločne vítame v našej obci.

     Na našu matriku boli doručené aj oznámenia o rozvode a boli 4, čo je menej ako po minulé roky.

     To, že sa dedina rozrastá je najlepšie vidieť na počte občanov, ktorí sa prihlásili a odhlásili z trvalého pobytu. Tento rok sa odhlásilo z trvalého pobytu 34 občanov, zato k trvalému pobytu sa prihlásilo až 54 občanov. Vítajte v našej a dnes už aj vo Vašej obci.

      No a ku kompletnej štatistike, treba dodať už len jedno číslo a to je počet obyvateľov k dnešnému dňu. K dnešnému dňu má Kuchyňa 1711 obyvateľov.

      Vážení spoluobčania,

      na záver roku 2018 sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli a majú pochopenie pre prácu nielen moju, ale aj poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce. Do roku 2019 Vám všetkým želám len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, radosti, lásky, vzájomného porozumenia a Božieho požehnania.

      Ďakujem za pozornosť.

Reklama