Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Príhovor starostu obce k roku 2017

Príhovor starostu obce k roku 2017

            Vážení spoluobčania,

       dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril v posledný deň roku 2017, roku ktorý ako všetky predošlé, priniesol chvíle ťažké i pekné. V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať niekoľko investícií. Ako každý rok, aj tento sme napísali a podali viacero projektov a žiadostí. Výsledky tých zrealizovaných sú už viditeľné a čakáme na výsledky viacerých projektov, ktoré sú v štádiu schvaľovania.

      Životné prostredie.

Zrejme jednou z najväčších investícií v tomto roku bol vybudovanie dôležitej a strategickej časti kanalizácie. Nespočetne veľa krát som počul vetu: „Kedy sa nám podarilo prepojiť obi dve časti kanalizácie...“. Možno vec, ktorá pred pár rokmi bola v rovine snov sa stala skutočnosťou a dnes si spomíname na dni, keď sme si želali to čo dnes máme.

Niekoľko domácnosti sa stihlo už na kanalizáciu pripojiť a ak sa na jar pripoja všetky ktoré môžu, dosiahneme jeden dôležitý míľnik. V roku 2018 bude pripojených na kanalizáciu polovica domácnosti v obci. Predpokladáme úsporu najmä pri vyvážaní fekálnymi vozmi a ešte plynulejšie vyvážanie zostávajúcich žúmp.

Súčasne s výstavbou kanalizácie sme zrealizovali veľmi dôležitú investíciu, o ktorej zrejme väčšina obyvateľov ani nevie. Zrealizovali sme intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd. Stará technológia už bola v havarijnom stave a kvalita čistenia bola na hranici únosnosti. Koncom roka sme spustili túto novú linku na čistiarni odpadových vôd a nie len kvalita, ale aj ekonomika čistenia ukazuje výborné výsledky.

Kompostovisko a odpady

Z dôvodu nedisciplinovanosti niektorých našich občanov sme museli uzavrieť kompostovisko na dolnom konci, pretože z neho začali robiť smetisko. Máme pripravený plán ne jeho znovuobnovenie a dokonca aj rozšírenie zberu o drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad. Tento priestor oplotíme a budú určené vývozne dni a hodiny, kedy tu budú občania obce môcť zelený odpad vyvážať.

Spolu s okolitými šiestimi obcami sme založili združenie Malokarpatské podhorie, cez ktoré chceme podávať projekty, v ktorých by sme ako samostatná obec nedokázali naplniť podmienky projektu. Jedná sa najmä o väčšie investície a projekty ako zabezpečenie kompostéru do každej domácnosti, možnosti zlepšenia separácie odpadu atď. Spoločne s okolitými obcami sme v rokovaní so spoločnosťou CRH, a.s., kde by sme radi našli spoločné riešenie pre likvidáciu niektorých zložiek separovaného odpadu.

Zmeny sme pripravili aj vo vývoze odpadov. Od apríla prejdeme na systém vývozu pomocou žetónov. Každá domácnosť ktorá uhradí poplatok za vývoz a likvidáciu TKO, dostane primeraný počet žetónov, ktoré sa budú dávať na popolnice. Chceme takto zjednodušiť a sprehľadniť evidenciu vývozu odpadov.

      Školstvo.

      V tejto oblasti sme podali projekt ešte v predošlom roku. Týkal sa rekonštrukcie a vybudovania moderných učební a laboratórií. Na výsledky tohto projektu stále čakáme. Zároveň chcem poďakovať vedenie ZŠ s MŠ za vybudovanie plochy ihriska na školskom dvore.

      Sociálne služby.

V klube dôchodcov sme po dokončení stavebných úprav, získali všetky rozhodnutia potrebné k prevádzkovaniu Zariadenia opatrovateľskej služby, teda denného stacionáru pre našich seniorov. Toto zariadenie je k dispozícií od septembra a sú tu vytvorené priaznivé podmienky a potreby s možnosťami stravovania, hygieny, starostlivosti a voľno časových aktivít  s odborným personálom. Jediné čo nás prekvapilo, je nie príliš veľký záujem o tieto služby.

      Projekty a žiadosti.

      Aj keď v Bratislavskom kraji nie je veľa možností na čerpanie z eurofondovm, ak takéto možnosti boli, tak sme napísali a podali niekoľko projektov. Sú to projekty na Vybudovanie nových učební v ZŠ, Výstavbu ďalšej časti kanalizácie Nivky, Intenzifikáciu ďalšej časti ČOV, Rozšírenie požiarnej zbrojnice.

      Iné zrealizované projekty.

      V týchto dňoch dokončujeme rekonštrukciu verejného priestranstva pred Obecným úradom. V rámci neho bude na úrad umožnený aj bezbariérový prístup a príprava na znovuobnovenie fontánky.

     V kultúrnom centre sme nainštalovali novú oponu a náš kultúrny stánok má konečne podobu skutočného divadla.

     Obidva tieto projekty boli podporené dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja.

      Individuálna bytová výstavba a nová rekreačná oblasť.           

      Konečne máme vypracovanú projektovú dokumentáciu a geometrický plán na rozparcelovanie pozemkov na Vŕškoch.  Vznikne tu päť stavebných pozemkov na rodinnú zástavbu a predpokladám, že v roku 2018 budeme môcť  vypísať verejnú obchodnú súťaž na predaj týchto pozemkov.

      Časovo náročnú cestu sme prešli od roku 2012 k tomu, aby sme za „rohožníckou priehradou“ mohli zužitkovať a zhodnotiť obecné pozemky, ktoré chceme použiť na vytvorenie a rozšírenie rekreačnej oblasti.

      Cintorín.

      Na cintoríne sme tento rok odstránili staré nebezpečné dreviny a  opravili lavičky. Nakoľko staré drevené boli poškodené a odhnité, nahradili sme ich novými z plastu.

      Kultúra a šport.

      V oblasti kultúry a športu môžeme spomenúť množstvo akcií a podujatí. Letné obecné slávností a festival Podhoranu,  Majstrovstvá Slovenska v 24-hodinovom preteku na horských bicykloch, stavanie májov, obecný ples, mesiac úcty k starším občanom, posedenie s dôchodcami, Medzinárodná výstava psov, výlet s dôchodcami, preteky vo varení guľášu, letný tábor pre deti, Mikuláš pre deti, Vianočná akadémia ZŠ s MŠ a muzikál, jazda vozidiel veteránov, Vianočné trhy...

      Samozrejme spomenúť treba aj rôzne divadelné predstavenia, koncerty a iné akcie. No a aj úspešný pokus o novinku, vydanie jedinečného stolového kalendára s fotografiami obce, ktorý sa stretol s veľkým záujmom.

      Vážení spoluobčania,

      chcem sa poďakovať aj všetkým organizáciám a zložkám pôsobiacich v Kuchyni a môžem povedať, že sa s nimi dobre spolupracuje a obdivujem ich nezištnú prácu v prospech celej obce.  Sú to naši hasiči, červený kríž, zdravotne postihnutí, farský úrad, základná škola s materskou školou, ľudová škola umenia, občianske združenie Kuchynčanek, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov a celá rada jednotlivcov, ktorí sú kedykoľvek ochotní pomôcť.

      Vďaka ním sa uskutočnilo veľa akcií v oblasti športu a kultúry.

      Vážení spoluobčania,

každoročne uvádzam aj niekoľko štatistických údajov.

Vítam medzi nami v našej obci najmenších novonarodených spoluobčanov, ktorých  sa v roku 2017 narodilo 14, z toho 8 chlapci a 6 dievčat.

Blahoželám a prajem veľa šťastia na spoločnej ceste životom až 23 párom, ktoré sa tento rok zosobášili. Z toho 8 v kostole, 9 mimo obce a 6 na OcÚ.

Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým rodinám. V roku 2017 nás opustilo23 občanov, 15 mužov a 8  žien.

V našej obci sa rozviedlo 9 manželstiev.

Tento rok sa odhlásilo 41 občanov z trvalého pobytu.

K trvalému pobytu sa prihlásilo 36 občanov.

K dnešnému dňu má Kuchyňa 1711 obyvateľov. 

      Vážení spoluobčania,

      na záver roku 2017 sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli, a týmto v podstate celej obci. Ďakujem Vám za pochopenie pre prácu nielen moju, ale aj poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce. Do roku 2018 Vám všetkým želám len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, radosti, lásky, vzájomného porozumenia a Božieho požehnania.

Reklama